Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů podle evropského nařízení 2016/679

Společnost GMV S.p.A. vás tímto informuje, že evropské nařízení 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) stanoví jako základní právo ochranu fyzických osob s ohledem na zpracování údajů osobní povahy. Podle článků 13 a 14 nařízení GDPR vás proto informujeme o následujícím

 

Účel zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovány pro následující účely:

 1. povolit společnosti GMV S.p.A. plnit své vnitřní administrativní úkoly a dodržovat všechny zákony a / nebo nařízení příslušných orgánů veřejné moci;
 2. poskytovat předprodejní a poprodejní služby a obecné informace o produktech a službách a o nákupní síti společnosti GMV S.p.A;
 3. chránit a prosazovat práva společnosti GMV S.p.A., včetně jejích majetkových práv, a chránit webové stránky.

Zpracování údajů provádí pověřený a specializovaný personál společnosti GMV S.p.A. nebo společností třetích stran, které jednají jeho jménem, ​​papírovými nástroji, nástroji IT a elektronickými nástroji a jakýmkoli jiným druhem technologicky vhodné podpory. Zpracování údajů bude provedeno zákonným a korektním způsobem a v každém případě v souladu s výše uvedeným zákonem, za použití nástrojů, které zaručují bezpečnost a důvěrnost.

Vlastníkem zpracování údajů je GMV S.p.A. se sídlem Via Don Carlo Gnocchi 10, Pero (MI). Tel .: +39 02 339301. Fax +39 02 3390379. Email: info@gmv.it

 

Osobní údaje podléhající zpracování

Využívání stránek návštěvníky z technických a bezpečnostních důvodů a pro statistické účely zahrnuje shromažďování a zpracování různých typů osobních údajů týkajících se uživatele:

 1. Navigační data

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k fungování našich stránek získávají během svého běžného provozu některá osobní data, jejichž přenos je implicitně využíván při používání internetových komunikačních protokolů. Tyto informace nejsou shromažďovány, aby mohly být spojeny s identifikovanými zúčastněnými stranami, ale ze své podstaty by mohly prostřednictvím zpracování a přidružení k údajům třetích stran umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie dat zahrnuje adresy IP nebo názvy domén počítačů, které používají uživatelé připojení na naše stránky.

 1. Údaje poskytnuté uživatelem

Tyto údaje jsou požadovány při vyžádání informací, jsou-li přítomny při registraci, za účelem využití našich služeb nebo při zasílání žádosti o přijetí. Budete požádáni, abyste souhlasili se zpracováním údajů dle ustanovení GDPR.

Jsou požadovány tyto údaje:

 • Údaje zadávané při registraci ve vyhrazené technické oblasti („Technická oblast / Tech Area“): Jméno uživatele, Název společnosti, Země, E-mailová adresa, Heslo.
 • Údaje zadávané při registraci newsletteru: Jméno uživatele, Název společnosti, Země, E-mailová adresa.
 • Údaje týkající se stránek “Spolupracujte s námi,“ Staňte se prodejcem” a “Kontakty – Vyžádejte si nabídku”: Jméno, E-mail, životopis (“spolupracujte s námi”), případně osobní údaje sdělené přímo uživatelem v textu e-mailu nebo v jeho přílohách.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o povinnost vyplývající ze zákona, je poskytnutí výše uvedených osobních údajů společnosti GMV SpA nepovinné. Odmítnutí poskytnout tyto údaje z vaší strany však znemožní pokračovat v poskytování služeb prostřednictvím webových stránek GMV S.p.A.

Upozorňujeme, že účel těchto činností je i nadále úzce spjat s činností společnosti, přičemž je omezeno jejich využití v kontextu, který může ohrozit osobní důstojnost.

 

Žádosti o přijetí

Přijaté životopisy mohou být uchovány a přehodnocovány pro následné vyhledávání profesní pozice shodující se s profilem kandidáta. Kandidát může kdykoliv vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů, a to písemně na adrese curricula@gmv.it

Nezapomeňte do životopisu uvést prohlášení, ve kterém souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem výběru kandidáta a vyhněte se vkládání zvláštních kategorií osobních údajů jako je zdravotní stav, náboženské přesvědčení, filozofické nebo politické přesvědčení, které nejsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.

 

Uchování osobních údajů

Údaje se shromažďují podle příslušných právních předpisů, zejména s ohledem na bezpečnostní opatření stanovená nařízením GDPR (článek 32) o jejich zpracování s využitím počítačových, manuálních a automatizovaných nástrojů a s logikou striktně spojenou s uvedenými účely a v každém případě takovým způsobem, aby byla zaručena bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.

Data budou uchována na příslušných místech společnosti GMV S.p.A. po dobu nepřesahující dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány.

Oblast rozsahu sdělení

Údaje shromážděné jako součást poskytování služeb mohou být poskytnuty:

 • Společnostem, které vykonávají funkce přísně spojené s technickým provozováním služeb na těchto stránkách, jako jsou poskytovatelé hostingových služeb, společnosti poskytující archivační, administrativní, platební a fakturační služby, společnosti, které poskytují technické komponenty pro některé funkce webových stránek.
 • Správním a soudním orgánům na základě povinností vyplývajících ze zákona.

Osobní údaje mohou být předány mimo Evropskou unii, aby je mohli zpracovat někteří z našich poskytovatelů služeb. V tomto případě zajistíme, aby tento převod probíhal v souladu s platnou legislativou a aby byla na základě rozhodnutí o přiměřenosti nebo standardních ustanovení definovaných Evropskou komisí zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nebudou nikdy postoupeny ani prodány třetím stranám.

Práva zúčastněných stran

Vezměte prosím na vědomí, že podle článků 15 až 22 GDPR má zúčastněná strana právo požádat společné vlastníky zpracování o:

 • informace o existenci osobních údajů, jejich původu, účelu a metodách zpracování a v případě, že existují, o získání přístupu ke svým osobním údajům;
 • aktualizaci, opravu, doplnění, zrušení, omezení zpracování osobních údajů;
 • přeměnu na anonymní formu nebo blokování osobních údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, které nemusí být uchovávány pro účely, pro které byly údaje shromážděny a / nebo následně zpracovány.
 • z legitimních důvodů vznést námitku v plném rozsahu nebo zčásti zpracování údajů, i když se týkají účelu shromažďování a zpracování osobních údajů poskytnutých pro účely komerční informace nebo zasílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje nebo pro účely průzkumu trhu nebo komerční komunikace. Každý uživatel má také právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování zakládající se na souhlasu vydaném před zrušením.
 • přijímat své osobní údaje, poskytnuté vědomě a aktivně nebo prostřednictvím služby ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném z elektronického zařízení, a bez omezení předávat jinému subjektu údajů.
 • podat stížnost u italského orgánu pro ochranu údajů.

Při využívání služeb poskytovaných společností GMV SpA poskytuje uživatel širší zajištění vzhledem k jakémukoli sporu, nároku, žádosti na náhradu vyplývající ze zpracování atd., které obdrží GMV S.p.A. od třetích subjektů, jejichž osobní údaje byly zpracovány použitím služby v rozporu s pravidly o ochraně osobních údajů. V každém případě, pokud poskytujete nebo jinak zpracováváte osobní údaje třetích stran při používání naší služby, ručíte od nynějška a přejímáte veškerou související odpovědnost za to, že tato konkrétní hypotéza zpracování je založena na vhodném právním základě (například souhlas zúčastněné strany) podle čl. 6 GDPR, který legitimizuje zpracování dotyčných informací.

Tyto informace mohou podléhat změnám. Pokud dojde k podstatným změnám v používání údajů týkajících se uživatele ze strany správce, oznámí to správce uživateli zveřejněním na svých stránkách či podobným způsobem.

Připomínáme, že v případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se osobních údajů a respektování soukromí je třeba obrátit se na adresu privacy@gmv.it.

Poslední aktualizace 23/05/2019