Zabezpečení výtahy

ZABEZPEČENÍ VÝTAHOVÉHO SYSTÉMU JE NUTNÉ K ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI UŽIVATELŮ A KLIDU VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH OSOB SE ZÁKONNOU ODPOVĚDNOSTÍ ZA BEZPEČNOST VÝTAHOVÉHO SYSTÉMU: majitele nebo jeho zákonného zástupce (například správce budovy), technika údržby, oznámeného subjektu pověřeného pravidelnými kontrolami (zejména technika podepisující záznam z kontroly), dodavatele a výrobce.

Ze statistických údajů o nehodách výtahových systémů za posledních 40 let vyplývá, že hydraulické výtahy jsou bezpečné. Názorným příkladem je společnost GMV S.p.A., která za téměř 60 let prodala cca 800 000 hydraulických jednotek po celém světě. Nesmíme také zapomínat, že tyto výrobky podléhají opotřebení a únavě materiálu. Proto jsou nezbytné kontroly a revize.

V posledních letech pozorujeme zvyšující se zájem o oblast bezpečnosti ve všech oborech. Ze zkušeností víme, že v minulosti byla potenciální rizika přehlížena, ale dnes se na prevenci nehod klade velký důraz. Veřejnost se stále více o bezpečnost zajímá.

Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních stanoví, že „strojní zařízení musí být navrženo, konstruováno a v případě potřeby vybaveno zařízením, které zabraňuje nekontrolovanému pohybu nosné části nahoru a dolů“ (6.4.1).

Na základě nejnovějších předpisů je nutné tato bezpečnostní opatření aplikovat i na výtahy. Dodatek A3 k normě EN 81-2 s platností od 1. 1. 2012, která je nyní součástí normy EN 81-20, požaduje, aby bezpečnostní zařízení byla instalována v nových výtahových systémech, aby nedošlo k nekontrolovanému pohybu kabiny s otevřenými dveřmi.

Tato norma nalezla konkrétní uplatnění se zavedením zdvojené bezpečnostní pojistky na bloku hydraulických ventilů.

Tento předpis byl také rozšířen na stávající výtahové systémy prostřednictvím normy EN 81-80, která byla poprvé zveřejněna v roce 2003 a do třídy s „vysokou“ nebezpečností zařazuje nekontrolované pohyby kabiny s otevřenými dveřmi.

Protože je toto téma stále aktuální, Evropský výbor pro normalizaci (CEN) toto vydání v červnu 2016 aktualizoval novou verzí normy EN 81-80 (pr EN 81-80:2016), která obsahuje podrobnosti z předchozí normy EN 81-20.

Norma EN 81-80 může být použita jako směrnice pro:

  • majitele výtahů, kteří chtějí splnit své povinnosti ze zákona, požadované platnými normami,
  • servisní firmy nebo kontrolní orgány, aby mohly informovat majitele výtahů o míře bezpečnosti jejich výtahových systémů.

Stojí za to vzít v úvahu, že výtahy jsou jedním z nejpoužívanějších dopravních prostředků na světě a jedním z nejstarších, které se dosud používají: Z přibližně 2 milionů používaných hydraulických systémů je cca 20 % (400 000) starších 25 let. Mnohé provozované výtahové systémy ve skutečnosti ani nezajišťují stupeň bezpečnosti (přestože to nařizují předpisy a nabádá k tomu zdravý rozum) požadovaný pro nové výtahové systémy podle dodatku A3 k normě EN 81-2.

EXISTUJÍ OBJEKTIVNÍ DŮVODY PRO ZABEZPEČENÍ STARÝCH HYDRAULICKÝCH AGREGÁTŮ a zajištění všech přepravovaných osob se stejnou mírou bezpečnosti bez ohledu na stáří výtahu.

ZDVOJENÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Staré hydraulické výtahy obvykle nejsou vybaveny zdvojenou bezpečnostní pojistkou a v některých případech dokonce ani vypínacím (zajišťovacím) zařízením.

U hydraulických výtahů instalovaných před rokem 2012 byla zdvojená ochrana zajištěna jen uzavíracím ventilem (klapkou) a vyrovnávacím systémem. Je tedy zřejmé, do jaké míry je bezpečnost výtahu ohrožena v případě, že v důsledku závady v systému blokování průtoku vyrovnávací systém přestane po 20 minutách fungovat vlivem přehřátí motoru a oleje. V důsledku toho již zdvojené zabezpečení nefunguje, což může vést k nekontrolovanému pohybu kabiny s otevřenými dveřmi.

Stejná situace může nastat v případě výpadku napájení, který by vyřadil jak motor, tak vyrovnávací systém.

VENTIL DLV

Ventil DLV představuje zdvojenou bezpečnostní pojistku u ventilů od GMV nebo jiných výrobců. Je to elektricky ovládaný jednosměrný ventil namontovaný v sérii mezi pístem a hlavním rozváděčem.

Montáž ventilu DVL zabere méně než dvě hodiny.

KONTROLA ŘÍDÍCÍHO BLOKU

Je nutné pravidelně kontrolovat řídící blok. GMV může tuto službu nabídnout pro oba ventily a celé agregáty ve vlastním závodě v Novaře.

VÝMĚNA OLEJE

Vlastnosti hydraulického oleje se s léty používání snižují a je třeba jej vyměnit. V souladu s nejnovějšími normami o ochraně životního prostředí se doporučuje nahradit minerální nebo syntetický olej biologicky rozložitelnou ekologickou kapalinou. Ekologická kapalina GMV je syntetická hydraulická kapalina s indexem biologické rozložitelnosti > 70 %. V případě neúmyslného úniku je vlastník systému chráněn před sankcemi.

Společnost GMV považuje za svou povinnost o tom informovat zákazníky a zainteresované osoby. GMV proto na toto téma pořádá a plánuje v budoucnu pořádat bloky školení pro výtahové firmy, inspektory z oznámených subjektů a správce budov.

GMV poskytuje vhodné výrobky, které splní tyto požadavky bez vysokých nákladů.